Danh sách sự kiện
Chuỗi Sự Kiện Tuần [09.05 - 16.05]

Thiên Long Phù

Thời Gian

Bắt Đầu: 09:00 ngày 09.05.2023.

Kết Thúc: 23:59 ngày 07.06.2023.

Nội dung

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp có thể mở khóa Vang Danh Một Vùng, Thanh Chấn Giang Hồ, mở khóa và tăng cấp được nhận thưởng thêm tương ứng.

Thiếu Hiệp mở Thiên Long Phù, xong Nhiệm Vụ Ngày nhận Năng Động, Năng Động tự động chuyển thành EXP và tăng cấp Thiên Long Phù, có thể nhận nhiều thưởng.

- Năng Động nhận khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, sẽ tự động chuyển thành EXP, không cần chủ động nhận. Nhiệm Vụ Ngày có giới hạn EXP, mua cấp không chịu ảnh hưởng bởi giới hạn EXP.

- Giới hạn cấp là Lv50, cấp chưa đạt có thể dùng Nguyên Bảo mua cấp.

- Mở khóa Vang Danh Khắp Chốn, Danh Chấn Giang Hồ, được nhận nhiều đạo cụ thưởng, không tặng thêm Nguyên Bảo.

Phần Thưởng

Thành Tựu Nhỏ
Cấp Kinh nghiệm Phần thưởng Số lượng
1 0 Xu 1
2 50 Địa Sát Cường Hóa 1
3 150 Đá Sinh Lực (Lv1) 1
4 200 Võ Lực Đơn-Nhỏ 2
5 260 Sổ Tay Lĩnh Hội 10
6 310 Dưỡng Nguyên Đơn 1
7 360 Hồn Tinh 1
8 390 Bảo Đồ (Chưa giám định) 1
9 420 Địa Sát Cường Hóa 3
10 450 Sổ Tay Lĩnh Hội 50
11 530 Huyền Thiết Lv1 1
12 650 Địa Sát Cường Hóa 1
13 730 Đá Sinh Lực (Lv1) 1
14 790 Võ Lực Đơn-Nhỏ 2
15 850 Sổ Tay Lĩnh Hội 10
16 930 Dưỡng Nguyên Đơn 1
17 980 Hồn Tinh 1
18 1050 Bảo Đồ (Chưa giám định) 1
19 1100 Tinh Kim Lv1 1
20 1180 Sổ Tay Lĩnh Hội 50
21 1245 Khắc Phù 1
22 1310 Địa Sát Cường Hóa 2
23 1375 Đá Sinh Lực (Lv1) 1
24 1440 Võ Lực Đơn-Nhỏ 3
25 1505 Sổ Tay Lĩnh Hội 10
26 1570 Dưỡng Nguyên Đơn 2
27 1635 Hồn Tinh 2
28 1700 Bảo Đồ (Chưa giám định) 2
29 1765 Địa Sát Cường Hóa 3
30 1830 Sổ Tay Lĩnh Hội 50
31 1895 Huyền Thiết Lv1 2
32 1960 Địa Sát Cường Hóa 3
33 2025 Đá Sinh Lực (Lv1) 2
34 2090 Võ Lực Đơn-Nhỏ 3
35 2155 Sổ Tay Lĩnh Hội 10
36 2220 Dưỡng Nguyên Đơn 3
37 2285 Hồn Tinh 3
38 2350 Bảo Đồ (Chưa giám định) 3
39 2415 Tinh Kim Lv1 2
40 2500 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 1
41 2610 Khắc Phù 2
42 2720 Địa Sát Cường Hóa 10
43 2830 Đá Sinh Lực (Lv2) 1
44 2940 Võ Lực Đơn-Lớn 2
45 3050 Sổ Tay Lĩnh Hội 50
46 3160 Dưỡng Nguyên Đơn 10
47 3270 Hồn Tinh 10
48 3380 Bảo Đồ (Chưa giám định) 5
49 3490 Linh Tinh Bậc 1 1
50 3600 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 1
Vang Danh Một Vùng
Cấp Kinh nghiệm Phần thưởng Số lượng
1 0 Ngân Nguyên Bảo 1
2 50 Địa Sát Cường Hóa 10
3 150 Đá Sinh Lực (Lv1) 3
4 200 Võ Lực Đơn-Lớn 10
5 260 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 1
6 310 Dưỡng Nguyên Đơn 10
7 360 Hồn Tinh 10
8 390 Bảo Đồ (Chưa giám định) 5
9 420 Địa Sát Cường Hóa 20
10 450 Rương Chọn Đá Quý Lv3 1
11 530 Huyền Thiết Lv1 20
12 650 Linh Tinh Bậc 1 1
13 730 Đá Sinh Lực (Lv2) 3
14 790 Võ Lực Đơn-Lớn 10
15 850 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 1
16 930 Tâm Đắc Tuyệt Học 20
17 980 Hồn Tinh 10
18 1050 Bảo Đồ (Chưa giám định) 5
19 1100 Tinh Kim Lv1 20
20 1180 Rương Chọn Đá Quý Lv4 1
21 1245 Khắc Phù 2
22 1310 Linh Tinh Bậc 1 2
23 1375 Đá Sinh Lực (Lv2) 3
24 1440 Võ Lực Đơn-Lớn 10
25 1505 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 1
26 1570 Tâm Đắc Tuyệt Học 20
27 1635 Hồn Tinh 10
28 1700 Bảo Đồ (Chưa giám định) 5
29 1765 Hoàn Đồng Đơn 10
30 1830 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 3
31 1895 Huyền Thiết Lv1 30
32 1960 Linh Tinh Bậc 1 2
33 2025 Đá Sinh Lực (Lv2) 3
34 2090 Võ Lực Đơn-Lớn 10
35 2155 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 1
36 2220 Tâm Đắc Tuyệt Học 20
37 2285 Hồn Tinh 10
38 2350 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
39 2415 Tinh Kim Lv1 30
40 2500 Rương Chọn Đá Quý Lv4 1
41 2610 Khắc Phù 5
42 2720 Linh Tinh Bậc 1 3
43 2830 Đá Sinh Lực (Lv3) 1
44 2940 Võ Lực Đơn-Lớn 10
45 3050 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 2
46 3160 Tâm Đắc Tuyệt Học 20
47 3270 Hồn Tinh 10
48 3380 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
49 3490 Hoàn Đồng Đơn 10
50 3600 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 10
Thanh Chấn Giang Hồ
Cấp Kinh nghiệm Phần thưởng Số lượng
1 0 Ngân Nguyên Bảo 1
2 50 Địa Sát Cường Hóa 50
3 150 Đá Sinh Lực (Lv3) 2
4 200 Võ Lực Đơn-Lớn 20
5 260 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 2
6 310 Dưỡng Nguyên Đơn 30
7 360 Hồn Tinh 50
8 390 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
9 420 Địa Sát Cường Hóa 50
10 450 Mảnh Kim Di 5
11 530 Huyền Thiết Lv1 50
12 650 Linh Tinh Bậc 1 3
13 730 Đá Sinh Lực (Lv3) 2
14 790 Võ Lực Đơn-Lớn 20
15 850 Rương Chọn Đá Quý Lv3 3
16 930 Tâm Đắc Tuyệt Học 30
17 980 Hồn Tinh 50
18 1050 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
19 1100 Tinh Kim Lv1 50
20 1180 Mảnh Kim Di 10
21 1245 Khắc Phù 10
22 1310 Linh Tinh Bậc 1 6
23 1375 Đá Sinh Lực (Lv3) 3
24 1440 Võ Lực Đơn-Lớn 20
25 1505 Rương Chọn Đá Quý Lv4 2
26 1570 Tâm Đắc Tuyệt Học 30
27 1635 Hồn Tinh 30
28 1700 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
29 1765 Hoàn Đồng Đơn 15
30 1830 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 10
31 1895 Huyền Thiết Lv1 50
32 1960 Linh Tinh Bậc 1 6
33 2025 Đá Sinh Lực (Lv3) 3
34 2090 Võ Lực Đơn-Lớn 20
35 2155 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 5
36 2220 Tâm Đắc Tuyệt Học 40
37 2285 Hồn Tinh 50
38 2350 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
39 2415 Tinh Kim Lv1 50
40 2500 Mảnh Kim Di 15
41 2610 Khắc Phù 30
42 2720 Linh Tinh Bậc 1 10
43 2830 Đá Sinh Lực (Lv4) 1
44 2940 Võ Lực Đơn-Lớn 20
45 3050 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học 10
46 3160 Tâm Đắc Tuyệt Học 40
47 3270 Hồn Tinh 50
48 3380 Bảo Đồ (Chưa giám định) 10
49 3490 Hoàn Đồng Đơn 30
50 3600 Nguyệt Như Kim Câu (VV) 1

Thiên Long Bát Bộ 2 VNG - Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ


Thông tin hỗ trợ:

  • Các thắc mắc liên quan đến Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, Thiếu Hiệp vui lòng gửi thông tin về trang HỖ TRỢ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.